ج هاف استك وسوسته جلد طبيعى اسود
350 جنيه جنيه

ج هاف جلد طبيعى بقرى ونعل ربر.

ج هاف استك وسوسته جلد طبيعى بنى
300 جنيه جنيه

ج هاف رجالى جلد طبيعى بقرى ونعل ربر طبى مريح وعملى فى المشى.

ج هاف استك وسوسته جلد طبيعى اسود
300 جنيه جنيه

ج هاف جلد طبيعى بقرى ونعل ربر طبى مريح جدا وعملى فى المشى.

ج هاف استك وسوسته جلد طبيعى هافان
300 جنيه جنيه

ج هاف رجالى جلد طبيعى بقرى ونعل ربر طبى مريح جدا وعملى فى المشى.